RUTLAND&PARTNERS  – DŮSLEDKY MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

 V souvislosti se snahami zabránit šíření koronaviru byla přijata řada mimořádných opatření, jejichž důsledky se negativně projevují v mnoha oblastech každodenního života. Jednu z nejvíce zasažených oblastí představují i vztahy zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Níže proto přinášíme základní přehled situací, které mohou v souvislosti s těmito opatřeními nastat. Od pondělí 6.4.2020 je možné podávat žádosti o tzv. kurzarbeit (kompenzace zaměstnavatelů státem). Dle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude možné učinit elektronickou formou. Jedinou povinnou přílohou žádosti v této úvodní fázi bude doklad o vlastnictví bankovního účtu, na nějž bude finanční podpora po vyúčtování zaslána; za předpokladu, že by zaměstnavatel žádost nepodával přímo, ale v zastoupení je dále třeba doložit plnou moc.

ZAMĚSTNANCI BYLA NAŘÍZENA KARANTÉNA

V takovém případě se jedná o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance a platí stejná pravidla, jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy či platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku.

Dne 31. 03. 2020 schválila Vláda České republiky návrh tzv. programu Antivirus (dále jen „Program“), který má pomoci firmám ochránit pracovní místa a zabránit tak hromadnému propouštění zaměstnanců. Dle Programu bude stát tak prostřednictvím Úřadu práce ČR zaměstnavatelům vyplácet příspěvky na mzdy zaměstnancům v případě, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku šíření koronaviru.

Proto v případě, kdy bude zaměstnanci nařízena karanténa, bude stát dle Programu zaměstnavatelům vyplácet příspěvek na mzdu ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však částku ve výši 39.000 CZK.

ZAMĚSTNANEC MUSÍ PEČOVAT O DÍTĚ VE VĚKU DO 13 LET

V případě, že zaměstnanec musí pečovat o dítě ve věku do 13 let z důvodu uzavření školního zařízení či uzavření některých sociálních služeb pro hendikepované, vzniká zaměstnanci nárok na ošetřovné po celou dobu trvání současných mimořádných opatření. V případě, že se zaměstnanec stará o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice. Nárok je možné uplatňovat i zpětně a to ke dni uzavření zmíněných institucí.

ZAMĚSTNANCI NENÍ PŘIDĚLOVÁNA ZAMĚSTNAVATELEM PRÁCE Z DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI VĚTŠÍHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ

Není-li zaměstnanci zaměstnavatelem přidělována práce z důvodu absence většího počtu zaměstnanců, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Dle Programu hodlá stát v takových případech zaměstnavatelům vyplácet příspěvek na mzdu ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do částku ve výši 29.000 CZK.

ZAMĚSTNANCI NENÍ PŘIDĚLOVÁNA ZAMĚSTNAVATELEM PRÁCE Z DŮVODU NEDOSTATKU SUROVIN, SLUŽEB APOD.

V tomto případě se opět jedná o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.

Dle Programu bude stát v takových případech zaměstnavatelům vyplácet příspěvek na mzdu opět ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do již zmiňované částky ve výši 29.000 CZK.

UZAVŘENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÝCH VĚŘEJNOPRÁVNÍCH OPATŘENÍ

Skutečnost, že došlo k uzavření či omezení provozu v důsledku mimořádných veřejnoprávních opatření (tj. uzavření restaurací, posiloven atd.), představuje opět překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku.

V těchto případech mají zaměstnavatelé dle Programu nárok na finanční příspěvek od státu ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39.000 CZK.

UZAVŘENÍ PROVOZU V DŮSLEDKU OMEZENÍ POPTÁVKY ČI ODBYTU VÝROBKŮ

Je-li provoz uzavřen nebo omezen z důvodu snížení poptávky či odbytu výrobků, náleží zaměstnanci náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku. Zde však opět platí shora zmíněné, tedy v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách a současně, existuje-li dohoda o úpravě výše poskytované mzdy uzavřená mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, respektive upravuje-li tak vnitřní předpis, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

Ve vztahu k nákladům zaměstnavatele zde platí, že by zaměstnavatelům měl náležet dle Programu nárok na finanční příspěvek od státu ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29.000 CZK

 PODMÍNKY VÝPLATY FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮM

 Pro výplatu finančních příspěvků na mzdy zaměstnanců ze strany státu však budou zaměstnavatelé povinni splnit hned několik podmínek, a to:

  1. striktní dodržování zákoníku práce;
  2. zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  3. výplata příspěvků se týká firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  4. zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Příspěvek bude poskytován Úřadem práce ČR, přičemž výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci.

Závěrem lze zmínit, že samotná realizace podpory bude fungovat tak, že zaměstnavatel bude žádat o vyplacení náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen bude tedy zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.

Kontakt pro více informací:

 

Mgr. Vojtěch Makovec, partner

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

tel: +420 226 226 026

email:

 

Petr Šedivý

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.

tel: +420 226 226 026

email:

(náhledový obrázek zdroj:https://zdravi.euro.cz/zakon-s-povinnymi-nynejsimi-e-neschopenkami-se-asi-nestihne-vcas/)

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161