Informace o zpracování osobních údajů v rámci Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Česko-izraelské smíšené obchodní komory představují dokument určený pro všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje Česko-izraelská smíšená obchodní komora (dále také jen „ČISOK“) v rámci své činnosti zpracovává.

ČISOK Vaše osobní údaje zpracovává pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, jakož i dalšími předpisy, kterými jsme vázáni. Totéž platí i pro případné zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny ČISOK.

V Podmínkách ochrany osobních údajů naleznete veškeré relevantní informace o zpracování Vašich osobních údajů, které ČISOK provádí.

__________________________________________________________________________________________

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Česko-izraelská smíšená obchodní komora, IČO: 26128934, se sídlem Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 39326.

__________________________________________________________________________________________

Jak nás můžete kontaktovat?

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů/naši kontaktní osobu pro oblast ochrany osobních údajů na e-mailové adrese

V případě, že chcete uplatnit svá práva, které Vám dle GDPR v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží, můžete tak učinit těmito způsoby: 

 1. datová zpráva na ID: dusxi4a
 2. listovní psaní na adresu Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem
 3. e-mail na adresu  s připojeným elektronickým podpisem
 4. osobně v sídle ČISOK po ověření Vaší totožnosti prostřednictvím předložení osobního dokladu.

__________________________________________________________________________________________

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme o Vás zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, obchodní firma/instituce, ve které působíte, a její IČ, IČO podnikající fyzické osoby, Vaše pracovní pozice, rodné číslo),
 • kontaktní a adresní údaje (např. adresa, e-mail, tel. číslo, fax),
 • další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo pro plnění našich právních povinností,

jakož i případné další osobní údaje související s naší činností.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě legitimních účelů a právních titulů předpokládaných právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme konkrétně k těmto účelům a na základě uvedených právních titulů:

Účel zpracování

Právní titul zpracování

 • Zasílání informací o činnosti ČISOK členům prostřednictvím e-mailu
 • Zpracování osobních údajů z registračních formulářů na akce organizované ze strany ČISOK za účelem organizace příslušné akce
 • Zasílání bulletinu ČISOK a pozvánek na akce
 • Vyřizování pošty
 • Archivace dokumentů a smluv za účelem případného hájení práv správce

Z důvodu našich oprávněných zájmů (zajištění provozu ČISOK, organizace akcí a propagace vlastní činnosti, hájení práv správce)

 • Zpracování osobních údajů o členech ČISOK za účelem zajištění jejich členství a fakturace členských příspěvků
 • Fakturace členských poplatků
 • Zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání v ČISOK v rámci konkrétního výběrového řízení
 • Uzavírání smluv a plnění našich závazků ze smluv

Plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo uzavření smlouvy

 • Plnění právních povinností ČISOK (např. poskytování součinnosti orgánům veřejné moci, uchování účetních záznamů, plnění povinností zaměstnavatele v rámci pracovněprávní a mzdové agendy)

Plnění našich právních povinností

V případě, že chcete znát bližší informace o konkrétních účelech a právních titulech zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte naši kontaktní osobu pro oblast ochrany osobních údajů na e-mailové adrese . 

__________________________________________________________________________________________

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytně nutnou k danému účelu.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme:

 • po dobu trvání našeho oprávněného zájmu,
 • po dobu trvání smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli,
 • po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, popř. do jeho odvolání (odvoláte-li svůj souhlas, zpracování neprodleně ukončíme),
 • po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich právních povinností.

Jakmile účel zpracování, pro který jsou údaje zpracovávány, pomine, dané zpracování ukončíme. Není-li dán jiný účel, pro který je třeba údaje zpracovávat, zajistíme rovněž likvidaci údajů. 

V případě, že budete mít zájem dozvědět se bližší informace o době uchování Vašich osobních údajů pro některý konkrétní účel, kontaktujte naši kontaktní osobu pro oblast ochrany osobních údajů na e-mailové adrese

_________________________________________________________________________________________

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje v současné době předáváme těmto smluvním zpracovatelům:

 • FISKUS CZ s.r.o. , U Kanálky 1, Praha 2   – pouze pro potřeby vedení účetnictví komory

Vaše osobní údaje však mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci v případě, kdy to vyžadují právní předpisy.

__________________________________________________________________________________________

Jaká jsou Vaše práva?

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup ke katalogu Vašich práv – oprava, výmaz, odvolání souhlasu, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. Zejména pokud jste našim členem, je nutné, abychom udržovali Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Proto nám veškeré změny v poskytnutých údajích neprodleně hlaste.

Námitka proti zpracování

Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů, není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete, abychom je vymazali
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy budeme oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

Výmaz osobních údajů

Máte právo, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu). Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právními předpisy uložena taková povinnost.

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti.

Přenositelnost

Máte právo přenést svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl údaje zjednodušeně řečeno přečíst a pracovat s nimi, to nemůžeme garantovat.

Odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoliv odvolat.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčen/a, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

__________________________________________________________________________________________

Kde můžete svá práva uplatnit?

Práva vztahující se k osobním údajům můžete uplatnit kdykoli, a to níže uvedenými způsoby:

 1. datová zpráva na ID: dusxi4a
 2. listovní psaní na adresu Česko-izraelská smíšená obchodní komora, Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 s úředně ověřeným podpisem
 3. e-mail na adresu  s připojeným elektronickým podpisem
 4. osobně v sídle ČISOK po ověření Vaší totožnosti prostřednictvím předložení osobního dokladu.

Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, máme právo Vaší žádosti prozatím nevyhovět a dotázat se Vás na další údaj/e pro ověření Vaší totožnosti.

__________________________________________________________________________________________

Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?

Poskytnutí značné části Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění smlouvy, resp. umožnění členství v ČISOK, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů hrozí, že s Vámi např. nebudeme moci smlouvu uzavřít, nebudeme moci již uzavřenou smlouvu řádně plnit, nebude Vám umožněno býti členem ČISOK apod. 

V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz osobních údajů pro daný účel dojde k ukončení zpracování Vašich údajů ze strany ČISOK pro tento účel a tyto údaje budou vymazány. V některých případech však k výmazu nebude moci dojít, např. pokud je ČISOK povinna Vaše osobní údaje zpracovávat, protože jí tak ukládá zákon, nebo pokud ČISOK Vaše osobní údaje nadále potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

__________________________________________________________________________________________

Kdy může být Vaše žádost odmítnuta či zpoplatněna?

Uplatnění jakéhokoli Vašeho práva dle GDPR je bezplatné.

V případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně.

Pokud by však z Vaší strany docházelo k zneužívání Vašich práv, např. prostřednictvím opakovaných nedůvodných žádostí uplatňovaných krátce po sobě, jsme oprávněni Vašim žádostem nevyhovět nebo za jejich vyřízení požadovat uhrazení poplatku za vynaložené administrativní náklady.

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161