Stanovisko Česko-izraeIské smíšené obchodní komory (ČISOK) ke změně Národního plánu obnovy a zrušení investice č. 3 Přenos zahraniční nejlepší praxe a know-how pro digitální transformaci, monitoring a výzkum socio-ekonomických dopadů krize (Samuel Neaman Institute).

Vedení ČISOK nesouhlasí se zrušením investice na přenos zahraniční nejlepší praxe a know-how pro digitální transformaci, monitoring a výzkum socio-ekonomických dopadů krize (Samuel Neaman Institute).

Odůvodnění

Česká republika potřebuje pro zajištění stability a prosperity najít své místo v budoucnosti s ohledem na všechny společenské, ekonomické, technologické, geopolitické a další souvislosti ovlivňované zásadními, dynamickými, mnohdy skokovými změnami a trendy, jimiž nejen Evropa, ale i celý svět procházejí, a to včetně známých i dosud neznámých hrozeb.

Abychom dosáhli takového cíle, je nutné přispět formulací dlouhodobých vizí a strategií, které pomohou realistickou cestu ke stabilitě, rozvoji a dlouhodobé udržitelnosti společnosti najít.

Za základní nástroj pro objektivní poznání světa považujeme syntézu mnohaoborového přístupu založeného na nejnovějších poznatcích, datech a analýzách ve všech společenskovědních, technických i přírodovědných oborech tak, aby ve vzájemných souvislostech, multidisciplinární diskusi a provázanosti poznatků přinášely nejen inspiraci, ale i novou kvalitu vědění.  V širokém kontextu, celostním pohledu přesahující úzké specializace, a to při dodržování celospolečensky zdravých a prospěšných norem.

Během pandemické krize se naplno projevila absence připravenosti státu na různé typy krizí. Ústila v často chaotická rozhodnutí, neschopnosti koncepční mezioborové spolupráce, nahodilosti sestavování odborných panelů.

Je s podivem, že zástupci současné vlády, kteří tento postup v minulosti oprávněně namnoze kritizovali, ústy mluvčího MPO situaci komentují tak, že po odeznění pandemické situace „taková investice ztrácí na významu“. (zdroj)

V dynamicky proměňujícím se světě, jak nám ostatně poslední roky prokázaly, je totiž nepravděpodobné, že bychom jako společnost v dalších letech nebyli vystaveni situacím či procesům, které je potřeba řešit systematicky a mezioborově, podle připravených plánů. Zároveň také ztrácíme šanci se krizím alespoň částečně vyhýbat nastavením vhodných politik a systému včasného varování.

Vedení ČISOK se také ztotožňuje se stanoviskem Hospodářské komory ČR, že zrušením této investice dojde (mimo jiné) k negativnímu dopadu na české podnikatelské prostředí a ke snížení konkurenceschopnosti českých podniků, které v aktuální nepříznivé situaci (vysoká míra inflace, zvýšení daní apod.) potřebují veškerou možnou podporu při působení na trhu a implementaci vysokých požadavků na zelenou a digitální tranzici.

Nesouhlas se zrušením investice vyjádřil také Svaz průmyslu a dopravy ČR i úřad ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Ing. Heleny Langšádlové.

 

Institut národní strategie

Nástup geometrickou řadou se vyvíjejících technologií, rozkolísání mezinárodní bezpečnosti, včetně hrozby použití jaderných sil, ovládání informačního světa několika gigantickými technologickými platformami, limitní energetické a surovinové zdroje, zranitelnost propojeného světa při pandemiích, atd. – to vše přináší nejen pro Českou republiku hrozby, ale i zásadní výzvy a příležitosti zcela nové povahy.

I Česká republika má být odolná vůči krizím a jakémukoli typu kolapsu, mít schopnost nejen zvládnout negativní účinek změn, ale proměňovat je v příležitosti, vyvíjet se v souvislosti s měnícími se charakteristikami světa.

Klíčovým projektem NPO investice č. 3 je Institut národní strategie (INS), odborná, multioborová, analyticko syntetická platforma se zaměřením na dlouhé časové řady, data, nejnovější poznatky jednotlivých oborů, otevřenost, kritické a inovativní myšlení. Jde o společnou iniciativu významných osobností z komunity empirických a společenských věd s podporou vedoucích osobností české vědy a výzkumu.

Myšlenka založení samostatného českého institutu zaměřeného na řešení strategických otázek národní politiky České republiky vznikla ve spolupráci s mezinárodně uznávanými institucemi jako je renomovaný izraelský think-tank Samuel Neaman Institute.

Dne 11. července 2022 bylo u příležitosti slavnostní večeře na počest návštěvy prezidenta Státu Izrael pana Isaaca Herzoga v České republice podepsáno Memorandum o spolupráci při založení INS.

INS je svou personální a datovou kapacitou schopen odpovídat na nejsložitější otázky dnešního dění a významně přispívat k řešení problémů se kterými se vláda české republiky potýká. INS je připraven vládě České republiky poskytnout tento potřebný expertní základ pro rozhodnutí, která bude muset vláda v následujících měsících a letech učinit.

INS je ve své činnosti partnerem státním organizacím, vládě České republiky i soukromému sektoru, jako nezávislá a odborná organizace, která má díky svým členům a partnerstvím přístup k unikátním souborům dat, díky nimž bude ideálním oponentem pro diskuse o celospolečenských tématech. Tato data a závěry z nich učiněné budou podrobovány široké diskusi skrze odbornou veřejnost na diskusních platformách vedených INS.

Oblasti činnosti českého institutu budou především se zaměřením na posilování resilience České republiky, a to například v oblastech energetika a životní prostředí, zdravotnictví, vysoké školy, společnost, ekonomika, věda a technologie.

Doporučení ČISOK

Doporučujeme zvážit vrácení opatření do Národního plánu obnovy. ČISOK považuje spolupráci s izraelským Samuel Neaman Institute za klíčovou pro budování a posilování resilience české společnosti. I nadále budeme podporovat vznik českého Institutu národní strategie, který chce být partnerem vlády ve veřejné diskusi a aktivně přinášet návrhy nejlepších možných řešení, které projdou širokou a odbornou diskusí napříč obory a která budou podložena relevantními daty.

Dopis zakladatelů institutu pro ministra průmyslu a obchodu zde dne 13. března 2023:

Články k tématu v médiích:

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/izrael-think-tank-cesko-krize-eitan-adres.A230605_162123_eko-zahranicni_ven

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ministr-prumyslu-a-obchodu-chce-zrusit-nektere-investice-z-Narodniho-planu-obnovy-737402

https://denikn.cz/1159729/vlada-stopla-projekt-institutu-na-zvladani-krizi-navzdory-dohode-s-izraelci-i-souhlasu-z-bruselu/?ref=list

https://www.e15.cz/byznys/vlada-skrtla-projekt-krizoveho-institutu-na-nemz-se-meli-podilet-izraelci-covid-pry-uz-pominul-1398662

Kontakt pro média:

Mgr.Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
tel: 606 726 354

KONTAKTY

Česko-izraelská
smíšená obchodní komora
Václavské nám. 802/56
110 00 Praha 1
IČO: 26128934
Zapsána v OR, Městský soud v Praze, oddíl A,
vložka 39326, dne 10.5.2000.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 6655300001/5500
Mgr. Ondřej Bočkay
výkonný ředitel
tel.: +420 224 032 161
Gabriela Horká
Event & Office Manager
tel.: +420 224 032 161